Dalton Kindcentrum Marimba.

Oudervereniging Marimba 
De oudervereniging heeft als doel de goede samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en de school te ondersteunen bij het uitvoeren van tal van activiteiten, zodat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Ouders/verzorgers van kinderen die staan ingeschreven bij Marimba zijn automatisch lid van de oudervereniging. 
 
Ouderraad(OR) 
De Ouderraad vormt het bestuur van de vereniging.

De taken van de Ouderraad zijn:
* het financieren van verschillende activiteiten, zoals kleine excursies, (gedeelte van) de kerst- en   paasviering, Uden on Ice, bijdrage voor lief en leed, afscheid groep 8, avondvierdaagse en de
Dag van de Leraar.

* De school zoekt in samenwerking met de OR hulpouders voor het organiseren van deze activiteiten.

* Verder denkt de ouderraad mee en geeft advies over onderwerpen die op school actueel zijn.
De ouderraad is daarbij een soort klankbord van de ouders, maar zij is geen probleemoplosser. De ouderraad zal u altijd doorverwijzen naar een leerkracht of de directie. 

Daarnaast is de Ouderraad verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdragen en tracht het extra inkomsten te creëren door bijvoorbeeld het inzamelen van kleding en eierdozen. Of door het organiseren van een sponsoractiviteit. 

De ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden. Vanuit de Medezeggenschapsraad heeft één afgevaardigde zitting in de Ouderraad. Daarnaast woont een leerkracht of de directie de vergaderingen van de Ouderraad bij en functioneert als contactpersoon van de school.

Momenteel zijn de leden: 
Wendie Verhallen (voorzitter) 
Ingrid Becker (secretaris)
Soerin Adhin (penningmeester) 
Eelco Klaver, Lieve Janssen, Tineke Vonk, Fabienne Verhart (OR leden)
Joris Litjens (afgevaardigde vanuit school)
Milou Salomon (afgevaardigde vanuit opvang)
 
Ouderbijdrage:
Om de activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de Ouderraad van de ouders een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt op dit moment (schooljaar 2022/2023)
€ 25,00. Voor kinderen die na 1 januari 2023 instromen hanteren we het bedrag van € 12,50. De Ouderraad incasseert en beheert deze middelen en legt hierover jaarlijks verantwoording af, tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Vergaderingen:
De Ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Graag aanmelden via de mail als u wilt aansluiten. Zie website voor de datum van de eerstvolgende vergadering en de notulen van de laatste vergadering. 

Algemene Ledenvergadering:
De Ouderraad houdt minimaal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering vindt de financiële verantwoording plaats, wordt de begroting en daarmee de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en benoemen we de nieuwe leden van de Ouderraad. In de meeste gevallen wordt de ALV gecombineerd met een thema-avond of een algemene ouderavond. 

Heeft u interesse in een functie binnen de Ouderraad?
Uw hulp is meer dan welkom!
Neem contact op met een van de leden of stuur een mail naar ovmarimba@kiemuden.nl 
 
Vergaderingen OR:
Woensdag 14-09-2022
Woensdag 09-11-2022
Woensdag 18-01-2023
Woensdag 15-03-2023
Woensdag 24-05-2023

  
 Eelco                                   Lieve                                       Tineke
  

  Wendie                                   Soerin

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl

-
communicatie verloopt via Klasbord-app
de schoolcode is pcmarimba
meer info via de groepsleerkracht

Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:15
wo:
8:30 - 12:30

Routeplanner >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement