Dalton Kindcentrum Marimba.

Wat is een KR?

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is elk kindcentrum verplicht om een kindcentrumraad (KR) in te stellen. Op deze manier zorgt de wet ervoor dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee mogen praten en in een aantal zaken beslissen over wat betrekking heeft op hun kindcentrum. 

Wie zit in de KR?
Op een kindcentrum bestaat de KR uit ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het aantal leden in een KR is bepaald door het aantal kinderen dat op een kindcentrum zit. Marimba heeft ongeveer 145 leerlingen in onderwijs en 46 kinderen in de opvang, 
wat inhoudt dat de KR uit de volgende personen bestaat: 2 ouders, 1 ouder kinderdagverblijf, 2 leerkrachten en 1 PM-er. Vanuit de KR worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. 

Afgevaardigden vanuit het team onderwijs en opvang worden gekozen door het team en afgevaardigden vanuit de ouders worden gekozen door de ouders.  Ze zijn de vertegenwoordigers van deze groepen (geledingen). Meestal duurt een zitting in de KR 3 jaar. 

Met wie overlegt de KR?
De oudergeleding van de KR heeft regelmatig overleg met de ouderraad. Op deze manier proberen wij een vinger op de pols te houden van wat er leeft onder de ouders. Voor de personeelsgeleding geldt dat ze regelmatig met hun collega’s vergaderen. 

1 keer per jaar woont er iemand van de CKR (centrale kindcentrumraad van KIEM) de KR vergadering bij. 

Wat zijn de KR bevoegdheden? 
De bevoegdheden van de KR worden vastgelegd in een reglement. Er zijn twee soorten bevoegdheden: een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid. 

De hele KR heeft een instemmingsbevoegdheid over zaken die het hele kindcentrum aangaan, bijvoorbeeld een fusie van scholen. 

Soms hebben alleen de ouders instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld bij  vaststelling van de schoolgids. Soms hebben alleen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld bij vaststelling of wijziging van de taakverdeling. 

Ook is vastgelegd bij welke zaken de KR een adviesbevoegdheid heeft, bijvoorbeeld bij een verbouwing van de school. 

De KR mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van bestuur. 

KR Vergaderingen.
De KR op Marimba vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. Soms kan, vanwege privacy redenen een vergadering (of deel hiervan) besloten zijn, maar dit wordt vooraf aangegeven. Ouders en leerkrachten mogen ook agendapunten aanleveren voor de KR agenda. De agenda verschijnt 2 weken voorafgaand aan de vergadering. Deze wordt geplaatst op de website. 

Wat zijn de KR taken?
De belangrijkste taken van de KR zijn:   
- Het volgen en bewaken van het beleid van het kindcentrum,
- Het bevorderen van openheid en communicatie op het kindcentrum,
- Het waken tegen discriminatie, 
- Medeverantwoordelijkheid (met schoolbestuur) voor het welzijn van de kinderen en  
  personeelsleden op het kindcentrum.

Communicatie.
De notulen van de KR liggen ter inzage bij de directie. Ouders die graag de notulen per e-mail ontvangen kunnen een bericht sturen naar y.klotz@kiemuden.nl. Mocht er aanleiding toe zijn dan wordt er nieuws vanuit de KR geplaatst op de website. 

KR leden.
In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende personen lid van de KR: 
Karin van Esch (ouder basisonderwijs)
Erik van der Ven (ouder basisonderwijs)
Sjoerd Madlener (ouder basisonderwijs)
Yvonne Klotz (leerkracht, voorzitter, secretaris)
Jacqueline Goossens (leerkracht)
Loraine van den Akker (PM-er)

Jaarverslag.
Via onderstaande link kunt u het jaarverslag inzien:
Marimba jaarverslag 2019-2020.pdf

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl


Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:30


wo:
8:30 - 12:30

Op vrijdagmiddag vanaf 12:00 is groep 1-2 vrij

Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links